RODO

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) przekazujemy Państwu informację o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o., ul. Lotnicza 60 A, 26-001 Masłów, NIP: 959-11-32-234, REGON: 290840821
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Zawarcie oraz realizacja zawartych umówart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
MarketingArt. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda osoby której dane będą przetwarzane)
Realizacje ewentualnych roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należnościart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie, podmioty świadczące obsługę księgową i prawną, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy sprzedaży lub wykonanie usługi, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 5. dostępu do danych i otrzymania ich kopii;
 6. sprostowania danych (w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe);
 7. żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:
  • dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana,
  • zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania,
  • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane będą podlegać usunięciu w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii lub prawa polskiego;
 8. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy:
  • dane będą nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zainteresowani ich usunięciem,
  • Administrator nie będzie potrzebował danych do celów przetwarzania, ale będą one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora nie przeważają nad podstawami sprzeciwu;
 9. przenoszenia danych, tj. żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, Państwa danych osobowych oraz prawie przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, a także prawie żądania od Administratora przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 10. niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także profilowania,
 11. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 12. w odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez Państwo zgodę – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Podanie przez Państwo danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak w odniesieniu do zawieranych przez Państwo z Administratorem umów stanowi warunek zawarcia umowy. Odmowa ich podania może tym samym skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Administratora, dotyczącymi Państwa danych osobowych
mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej Administratora: pramazut@pramazut.com.pl

0
  0
  Zobacz koszyk
  Pusty koszykPowrót do sklepu